NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
16-10-2019 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
15-10-2019 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
14-10-2019 75 TRÚNG SVIP SL: 75X3
13-10-2019 81 TRÚNG SVIP SL: 81X2
12-10-2019 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2
11-10-2019 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
10-10-2019 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
09-10-2019 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
08-10-2019 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
07-10-2019 47 TRÚNG SVIP SL: 47X2
06-10-2019 56 TRÚNG SVIP SL: 56X2
05-10-2019 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
04-10-2019 50 TRÚNG SVIP SL: 50X3
03-10-2019 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
02-10-2019 74 TRÚNG SVIP SL: 74X2