NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
27-02-2020 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
26-02-2020 82 TRÚNG SVIP SL: 82X2
25-02-2020 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
24-02-2020 37 TRÚNG SVIP SL: 37X2
23-02-2020 75 TRÚNG SVIP SL: 75X3
22-02-2020 34 TRÚNG SVIP SL: 34X2
21-02-2020 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
20-02-2020 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
19-02-2020 50 TRÚNG SVIP SL: 50X2
18-02-2020 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
17-02-2020 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
16-02-2020 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
15-02-2020 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
14-02-2020 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
13-02-2020 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2