NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
19-08-2019 35 TRÚNG SVIP SL: 35X2
18-08-2019 65 TRÚNG SVIP SL: 65X3
17-08-2019 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
16-08-2019 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2
15-08-2019 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
14-08-2019 63 TRÚNG SVIP SL: 63X3
13-08-2019 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
12-08-2019 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
11-08-2019 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
10-08-2019 03 TRÚNG SVIP SL: 03X2
09-08-2019 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
08-08-2019 92 TRÚNG SVIP SL: 92X3
07-08-2019 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
06-08-2019 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
05-08-2019 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2