NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
31-05-2020 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34X2
30-05-2020 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
29-05-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54X2
28-05-2020 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
27-05-2020 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
26-05-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
25-05-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11X3
24-05-2020 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
23-05-2020 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91
22-05-2020 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98X3
21-05-2020 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38X2
20-05-2020 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
19-05-2020 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00X2
18-05-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
17-05-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2