NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
16-10-2019 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41X2
15-10-2019 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
14-10-2019 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
13-10-2019 48 TRÚNG SVIP ĐỀ: 48
12-10-2019 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
11-10-2019 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
10-10-2019 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
09-10-2019 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84X2
08-10-2019 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01
07-10-2019 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
06-10-2019 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
05-10-2019 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52X2
04-10-2019 51 TRÚNG SVIP ĐỀ: 51
03-10-2019 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27X2
02-10-2019 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81X3