NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X3
14-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
13-08-2022 16 TRƯỢT
12-08-2022 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
11-08-2022 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
10-08-2022 18 TRƯỢT
09-08-2022 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
08-08-2022 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
07-08-2022 96 TRƯỢT
06-08-2022 84 TRƯỢT
05-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
04-08-2022 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
03-08-2022 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86X3
02-08-2022 34 TRƯỢT
01-08-2022 65 TRƯỢT
31-07-2022 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67