NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
27-01-2022 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40X2
26-01-2022 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
25-01-2022 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
24-01-2022 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32
23-01-2022 84 TRÚNG LÔ: 84
22-01-2022 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
21-01-2022 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
20-01-2022 95 TRƯỢT
19-01-2022 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
18-01-2022 95 TRÚNG LÔ: 95X2
17-01-2022 42 TRƯỢT
16-01-2022 32 TRƯỢT
15-01-2022 21 TRƯỢT
14-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-01-2022 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38