NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
11-07-2024 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
10-07-2024 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94
09-07-2024 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
08-07-2024 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
07-07-2024 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73
06-07-2024 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
05-07-2024 34 TRƯỢT
04-07-2024 24 TRƯỢT
03-07-2024 78 TRƯỢT
02-07-2024 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
01-07-2024 28 TRƯỢT
30-06-2024 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29X2
29-06-2024 39 TRÚNG LÔ: 39
28-06-2024 67 TRƯỢT
27-06-2024 98 TRƯỢT