NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 57 TRÚNG SVIP BT: 57
27-01-2022 28 TRÚNG SVIP BT: 28X2
26-01-2022 71 TRÚNG SVIP BT: 71
25-01-2022 15 TRÚNG SVIP BT: 15
24-01-2022 00 TRÚNG SVIP BT: 00
23-01-2022 01 TRÚNG SVIP BT: 01
22-01-2022 06 TRÚNG SVIP BT: 06
21-01-2022 54 TRÚNG SVIP BT: 54
20-01-2022 02 TRÚNG SVIP BT: 02
19-01-2022 93 TRÚNG SVIP BT: 93
18-01-2022 23 TRÚNG SVIP BT: 23
17-01-2022 70 TRÚNG SVIP BT: 70
16-01-2022 88 TRÚNG SVIP BT: 88
15-01-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
14-01-2022 11 TRÚNG SVIP BT: 11
13-01-2022 74 TRÚNG SVIP BT: 74