NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
19-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
18-08-2019 22 TRÚNG SVIP BT: 22
17-08-2019 30 TRÚNG SVIP BT: 30
16-08-2019 74 TRÚNG SVIP BT: 74
15-08-2019 53 TRÚNG SVIP BT: 53
14-08-2019 48 TRÚNG SVIP BT: 48
13-08-2019 76 TRÚNG SVIP BT: 76X2
12-08-2019 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
11-08-2019 05 TRÚNG SVIP BT: 05
10-08-2019 72 TRÚNG SVIP BT: 72
09-08-2019 94 TRÚNG SVIP BT: 94
08-08-2019 98 TRÚNG SVIP BT: 98
07-08-2019 28 TRÚNG SVIP BT: 28X2
06-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
05-08-2019 33 TRÚNG SVIP BT: 33