NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
31-05-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
30-05-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22X2
29-05-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
28-05-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
27-05-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
26-05-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
25-05-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
24-05-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
23-05-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
22-05-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67
21-05-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
20-05-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
19-05-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
18-05-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
17-05-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97