NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
17-09-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
16-09-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
15-09-2020 69 TRÚNG SVIP BT: 69
14-09-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
13-09-2020 24 TRÚNG SVIP BT: 24
12-09-2020 14 TRÚNG SVIP BT: 14
11-09-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
10-09-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09X2
09-09-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
08-09-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58
07-09-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
06-09-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
05-09-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
04-09-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
03-09-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48