NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 49 TRÚNG SVIP BT: 49
16-10-2019 25 TRÚNG SVIP BT: 25
15-10-2019 94 TRÚNG SVIP BT: 94
14-10-2019 2 TRÚNG SVIP BT: 2
13-10-2019 71 TRÚNG SVIP BT: 71
12-10-2019 97 TRÚNG SVIP BT: 97
11-10-2019 08 TRÚNG SVIP BT: 08
10-10-2019 21 TRÚNG SVIP BT: 21
09-10-2019 21 TRÚNG SVIP BT: 21
08-10-2019 50 TRÚNG SVIP BT: 50
07-10-2019 16 TRÚNG SVIP BT: 16
06-10-2019 35 TRÚNG SVIP BT: 35
05-10-2019 11 TRÚNG SVIP BT: 11
04-10-2019 19 TRÚNG SVIP BT: 19
03-10-2019 01 TRÚNG SVIP BT: 01
02-10-2019 12 TRÚNG SVIP BT: 12