NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
27-02-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43X2
26-02-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
25-02-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93
24-02-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
23-02-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
22-02-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
21-02-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
20-02-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15X2
19-02-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
18-02-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
17-02-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
16-02-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75
15-02-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
14-02-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
13-02-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54