NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 67 TRÚNG SVIP BT: 67
14-08-2022 53 TRÚNG SVIP BT: 53X2
13-08-2022 05 TRÚNG SVIP BT: 05
12-08-2022 24 TRÚNG SVIP BT: 24
11-08-2022 97 TRÚNG SVIP BT: 97X2
10-08-2022 33 TRÚNG SVIP BT: 33
09-08-2022 25 TRÚNG SVIP BT: 25
08-08-2022 15 TRÚNG SVIP BT: 15
07-08-2022 95 TRÚNG SVIP BT: 95
06-08-2022 36 TRÚNG SVIP BT: 36
05-08-2022 73 TRÚNG SVIP BT: 73
04-08-2022 29 TRÚNG SVIP BT: 29
03-08-2022 93 TRÚNG SVIP BT: 93
02-08-2022 77 TRÚNG SVIP BT: 77
01-08-2022 33 TRÚNG SVIP BT: 33
31-07-2022 54 TRÚNG SVIP BT: 54