NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 117 TRÚNG SVIP 3C: 117
14-08-2022 313 TRƯỢT
13-08-2022 306 TRÚNG SVIP 3C: 306
12-08-2022 970 TRÚNG SVIP 3C: 970
11-08-2022 082 TRÚNG SVIP 3C: 082
10-08-2022 119 TRÚNG SVIP 3C: 119
09-08-2022 180 TRÚNG SVIP 3C: 180
08-08-2022 821 TRÚNG SVIP 3C: 821
07-08-2022 395 TRÚNG SVIP 3C: 395
06-08-2022 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
05-08-2022 513 TRÚNG SVIP 3C: 513
04-08-2022 492 TRÚNG SVIP 3C: 492
03-08-2022 786 TRƯỢT
02-08-2022 435 TRƯỢT
01-08-2022 555 TRÚNG SVIP 3C: 555
31-07-2022 367 TRƯỢT