NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 926 TRÚNG SVIP 3C: 926
27-01-2022 540 TRƯỢT
26-01-2022 509 TRƯỢT
25-01-2022 753 TRƯỢT
24-01-2022 232 TRƯỢT
23-01-2022 383 TRÚNG SVIP 3C: 383
22-01-2022 954 TRÚNG SVIP 3C: 954
21-01-2022 645 TRÚNG SVIP 3C: 645
20-01-2022 185 TRƯỢT
19-01-2022 930 TRÚNG SVIP 3C: 930
18-01-2022 384 TRÚNG SVIP 3C: 384
17-01-2022 141 TRƯỢT
16-01-2022 531 TRƯỢT
15-01-2022 222 TRÚNG SVIP 3C: 222
14-01-2022 219 TRÚNG SVIP 3C: 219
13-01-2022 638 TRÚNG SVIP 3C: 638