NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 323 TRÚNG SVIP 3C: 323
31-05-2020 834 TRÚNG SVIP 3C: 834
30-05-2020 964 TRÚNG SVIP 3C: 964
29-05-2020 954 TRÚNG SVIP 3C: 954
28-05-2020 913 TRÚNG SVIP 3C: 913
27-05-2020 561 TRÚNG SVIP 3C: 561
26-05-2020 154 TRÚNG SVIP 3C: 154
25-05-2020 211 TRÚNG SVIP 3C: 211
24-05-2020 779 TRÚNG SVIP 3C: 779
23-05-2020 991 TRÚNG SVIP 3C: 991
22-05-2020 298 TRÚNG SVIP 3C: 298
21-05-2020 738 TRÚNG SVIP 3C: 738
20-05-2020 265 TRÚNG SVIP 3C: 265
19-05-2020 600 TRÚNG SVIP 3C: 600
18-05-2020 554 TRÚNG SVIP 3C: 554
17-05-2020 380 TRÚNG SVIP 3C: 380