NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-09-2021
26-09-2021 694 TRÚNG SVIP 3C: 694
25-09-2021 408 TRÚNG SVIP 3C: 408
24-09-2021 778 TRƯỢT
23-09-2021 634 TRƯỢT
22-09-2021 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
21-09-2021 083 TRÚNG SVIP 3C: 083
20-09-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 330 TRÚNG SVIP 3C: 330
16-09-2021 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 259 TRƯỢT
13-09-2021 548 TRÚNG SVIP 3C: 548
12-09-2021 349 TRÚNG SVIP 3C: 349
11-09-2021 754 TRƯỢT