NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 02 | 89 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
17-09-2020 95 | 38 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
16-09-2020 23 | 94 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 94 61
15-09-2020 21 | 11 06 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG XIÊN 2: 11X2 06
14-09-2020 31 | 83 79 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG LÔ: 79
13-09-2020 01 | 05 44 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG LÔ: 44
12-09-2020 51 | 52 18 TRÚNG SL: 51 | TRÚNG XIÊN 2: 52 18
11-09-2020 93 | 52 13 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 52 13
10-09-2020 30 | 19 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
09-09-2020 34 | 37 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 37 00
08-09-2020 81 | 06 91 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91X3
07-09-2020 51 | 93 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93
06-09-2020 96 | 68 00 TRÚNG SL: 96 | TRÚNG XIÊN 2: 68 00
05-09-2020 70 | 14 67 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 14
04-09-2020 44 | 26 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
03-09-2020 79 | 82 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 82X2 36