NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 84 | 13 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 26
27-01-2022 01 | 14 01 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 14 01X2
26-01-2022 43 | 91 70 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG LÔ: 70
25-01-2022 99 | 39 53 TRÚNG SL: 99 | TRÚNG LÔ: 53
24-01-2022 15 | 03 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93
23-01-2022 50 | 89 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
22-01-2022 36 | 30 50 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2022 48 | 10 92 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10 92
20-01-2022 25 | 84 70 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG LÔ: 84
19-01-2022 58 | 61 97 TRÚNG SL: 58X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 97
18-01-2022 95 | 03 04 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG LÔ: 04
17-01-2022 49 | 99 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 44
16-01-2022 18 | 56 52 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG XIÊN 2: 56 52
15-01-2022 76 | 77 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 09
14-01-2022 29 | 85 57 TRÚNG SL: 29X2 | TRƯỢT
13-01-2022 38 | 11 46 TRÚNG SL: 38 | TRƯỢT