NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 19 | 50 78 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 50 78
19-08-2019 25 | 07 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 07
18-08-2019 55 | 53 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 53 09X2
17-08-2019 30 | 33 45 TRÚNG SL: 30 | TRÚNG XIÊN 2: 33 45
16-08-2019 93 | 88 64 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88 64
15-08-2019 55 | 77 55 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 55X2
14-08-2019 53 | 39 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
13-08-2019 12 | 55 90 TRÚNG SL: 12 | TRÚNG XIÊN 2: 55 90
12-08-2019 31 | 32 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
11-08-2019 72 | 76 65 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 65
10-08-2019 04 | 85 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85 84
09-08-2019 45 | 79 58 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 58
08-08-2019 92 | 37 18 TRÚNG SL: 92X3 | TRÚNG XIÊN 2: 37 18
07-08-2019 27 | 59 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 93
06-08-2019 91 | 32 90 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32 90X2
05-08-2019 89 | 72 89 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72 89X2