NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 08 | 91 08 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91 08X2
31-05-2020 42 | 42 71 TRƯỢT | TRƯỢT
30-05-2020 80 | 94 64 TRÚNG SL: 80X2 | TRÚNG LÔ: 64
29-05-2020 09 | 73 76 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 73 76
28-05-2020 53 | 89 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 44
27-05-2020 63 | 61 10 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 61 10X2
26-05-2020 60 | 50 79 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 50 79
25-05-2020 14 | 43 87 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG XIÊN 2: 43 87
24-05-2020 83 | 96 48 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG LÔ: 48X2
23-05-2020 74 | 07 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
22-05-2020 81 | 42 84 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 42 84
21-05-2020 84 | 54 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
20-05-2020 02 | 43 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 12X2
19-05-2020 36 | 42 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92
18-05-2020 42 | 35 15 TRÚNG SL: 42X3 | TRÚNG XIÊN 2: 35 15
17-05-2020 23 | 63 81 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG LÔ: 81