NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 72 | 77 58 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 58X2
16-10-2019 16 | 41 29 TRÚNG SL: 16X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41X2 29X2
15-10-2019 29 | 76 16 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 16
14-10-2019 75 | 50 20 TRÚNG SL: 75X3 | TRÚNG LÔ: 50
13-10-2019 81 | 83 62 TRÚNG SL: 81X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83 62
12-10-2019 34 | 58 29 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 29
11-10-2019 95 | 36 57 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 36 57X2
10-10-2019 83 | 92 86 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 86
09-10-2019 70 | 66 97 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 66 97
08-10-2019 89 | 63 97 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 97
07-10-2019 47 | 29 54 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG XIÊN 2: 29 54
06-10-2019 56 | 04 30 TRÚNG SL: 56X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 30X2
05-10-2019 71 | 11 06 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 06
04-10-2019 50 | 22 51 TRÚNG SL: 50X3 | TRÚNG XIÊN 2: 22 51
03-10-2019 75 | 19 44 TRÚNG SL: 75X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 44
02-10-2019 74 | 73 25 TRÚNG SL: 74X2 | TRÚNG XIÊN 2: 73 25