NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 12 | 90 91 80 81 TRÚNG SL: 12X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 90
17-09-2020 96 | 71 70 80 60 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 70
16-09-2020 34 | 82 72 92 71 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 82
15-09-2020 21 | 30 20 41 31 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
14-09-2020 41 | 89 99 88 79 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 89X2
13-09-2020 01 | 62 63 73 53 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 63
12-09-2020 51 | 80 90 71 81 TRÚNG SL: 51 | TRÚNG ĐỀ 4: 80X2
11-09-2020 83 | 29 39 19 28 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 29
10-09-2020 50 | 20 21 10 30 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 20
09-09-2020 34 | 00 10 01 11 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 00
08-09-2020 82 | 22 32 21 31 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 22
07-09-2020 60 | 52 53 43 63 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 53
06-09-2020 95 | 84 83 93 94 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 93X2
05-09-2020 70 | 85 75 84 95 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 85
04-09-2020 34 | 80 81 90 71 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 80X2
03-09-2020 69 | 80 70 90 81 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 80