NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 48 | 61 45 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
03-02-2023 66 | 38 69 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG LÔ: 69
02-02-2023 55 | 54 08 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG ST: 54 08
01-02-2023 28 | 76 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
31-01-2023 70 | 15 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 15X2 22
30-01-2023 79 | 98 29 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 98 29
29-01-2023 78 | 79 27 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 27
28-01-2023 18 | 44 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 44 95X2
27-01-2023 59 | 39 25 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 39
26-01-2023 64 | 84 89 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRƯỢT
25-01-2023 71 | 29 28 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG ST: 29 28
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 69 | 85 15 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 85