NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 26 | 74 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG SL: 74X2
27-01-2022 40 | 01 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG SL: 01X2
26-01-2022 08 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
25-01-2022 42 | 89 TRƯỢT | TRÚNG SL: 89X2
24-01-2022 31 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
23-01-2022 83 | 41 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
22-01-2022 54 | 26 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 26X2
21-01-2022 44 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2022 85 | 24 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRƯỢT
19-01-2022 40 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
18-01-2022 84 | 95 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG SL: 95X2
17-01-2022 51 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2
16-01-2022 20 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
15-01-2022 22 | 88 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
14-01-2022 19 | 29 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 29X2
13-01-2022 38 | 28 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 28X2