NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 61 | 83 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
16-10-2019 41 | 16 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG SL: 16X2
15-10-2019 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG SL: 29X2
14-10-2019 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 75X3
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 81X2
12-10-2019 09 | 34 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG SL: 34X2
11-10-2019 68 | 95 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 95X2
10-10-2019 46 | 83 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 83X2
09-10-2019 84 | 70 TRÚNG ĐỀ: 84X2 | TRÚNG SL: 70X2
08-10-2019 01 | 89 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG SL: 89X2
07-10-2019 00 | 47 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 47X2
06-10-2019 75 | 56 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG SL: 56X2
05-10-2019 52 | 71 TRÚNG ĐỀ: 52X2 | TRÚNG SL: 71X2
04-10-2019 51 | 50 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG SL: 50X3
03-10-2019 27 | 75 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG SL: 75X2
02-10-2019 81 | 74 TRÚNG ĐỀ: 81X3 | TRÚNG SL: 74X2