NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 90 | 13 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 96 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 82 | 43 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 43
15-09-2020 20 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 88 | 32 TRÚNG LÔ: 88 | TRƯỢT
13-09-2020 73 | 00 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 61 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 29 | 94 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
10-09-2020 10 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 00 | 24 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 22 | 91 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 91X3
07-09-2020 53 | 71 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT
06-09-2020 93 | 96 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG SL: 96
05-09-2020 85 | 70 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG SL: 70X2
04-09-2020 80 | 24 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
03-09-2020 80 | 59 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 59