NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 65 | 19 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 19X2
19-08-2019 82 | 35 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 35X2
18-08-2019 11 | 55 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRƯỢT
17-08-2019 98 | 20 TRÚNG ĐỀ: 98X2 | TRÚNG SL: 20X2
16-08-2019 74 | 92 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRƯỢT
15-08-2019 74 | 55 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRÚNG SL: 55X2
14-08-2019 84 | 63 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG SL: 63X3
13-08-2019 81 | 22 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG SL: 22X2
12-08-2019 59 | 31 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
11-08-2019 87 | 72 TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG SL: 72X2
10-08-2019 40 | 03 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG SL: 03X2
09-08-2019 02 | 44 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 44X2
08-08-2019 62 | 92 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG SL: 92X3
07-08-2019 26 | 27 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
06-08-2019 48 | 91 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 91X2
05-08-2019 91 | 89 TRÚNG ĐỀ: 91X3 | TRÚNG SL: 89X2