NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 17 | 17 TRÚNG ĐỀ: 17X3 | TRÚNG SL: 17X3
14-08-2022 13 | 89 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 89X2
13-08-2022 06 | 76 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
12-08-2022 70 | 24 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 24
11-08-2022 82 | 97 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 97X2
10-08-2022 19 | 15 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 15X2
09-08-2022 80 | 29 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 29X2
08-08-2022 11 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
07-08-2022 95 | 18 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
06-08-2022 73 | 25 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG SL: 25X2
05-08-2022 22 | 88 TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG SL: 88X2
04-08-2022 92 | 00 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
03-08-2022 86 | 70 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
02-08-2022 26 | 91 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG SL: 91X2
01-08-2022 56 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2022 68 | 82 TRƯỢT | TRÚNG SL: 82X2