NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 22 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
31-05-2020 34 | 43 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG SL: 43X2
30-05-2020 64 | 80 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 80X2
29-05-2020 54 | 18 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG SL: 18X2
28-05-2020 13 | 63 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG SL: 63X2
27-05-2020 61 | 83 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 71 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 71
25-05-2020 11 | 25 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 89 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 81 | 84 TRÚNG LÔ: 81X2 | TRÚNG SL: 84X2
22-05-2020 98 | 92 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 38 | 85 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
20-05-2020 55 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
19-05-2020 00 | 16 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 55 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X3
17-05-2020 80 | 23 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 23X2