NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 23 | 13 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 13X2
31-05-2020 70 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
30-05-2020 64 | 26 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 26
29-05-2020 54 | 19 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG BT: 19X2
28-05-2020 12 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
27-05-2020 71 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98
26-05-2020 54 | 00 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 00
25-05-2020 12 | 17 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG BT: 17
24-05-2020 79 | 90 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 08 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 43 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 39 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
20-05-2020 65 | 85 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 85
19-05-2020 00 | 39 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG BT: 39
18-05-2020 54 | 16 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 16X2
17-05-2020 80 | 92 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT