NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 17 | 25 TRÚNG ĐỀ: 17X3 | TRÚNG BT: 25
14-08-2022 13 | 99 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 99
13-08-2022 06 | 78 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 78
12-08-2022 70 | 56 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 56
11-08-2022 91 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
10-08-2022 19 | 23 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 23
09-08-2022 90 | 24 TRÚNG LÔ: 90 | TRƯỢT
08-08-2022 31 | 56 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG BT: 56
07-08-2022 95 | 73 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 73
06-08-2022 73 | 44 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG BT: 44
05-08-2022 13 | 23 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG BT: 23X3
04-08-2022 92 | 01 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 01X2
03-08-2022 76 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
02-08-2022 36 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92
01-08-2022 55 | 59 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 59
31-07-2022 67 | 27 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 27