NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 82 | 89 TRÚNG ĐỀ: 82X3 | TRÚNG BT: 89
27-02-2020 22 | 52 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 52X2
26-02-2020 46 | 10 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 10
25-02-2020 76 | 40 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG BT: 40
24-02-2020 09 | 63 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 63
23-02-2020 44 | 06 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
22-02-2020 37 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2020 89 | 33 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 33
20-02-2020 04 | 89 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 89
19-02-2020 88 | 35 TRƯỢT | TRÚNG BT: 35
18-02-2020 16 | 26 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 26
17-02-2020 17 | 10 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 10
16-02-2020 76 | 73 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 73
15-02-2020 07 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 56 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41
13-02-2020 32 | 50 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT