NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 11-12-2023
10-12-2023 60 | 18 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 18X2
09-12-2023 67 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
08-12-2023 12 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
07-12-2023 27 | 26 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRƯỢT
06-12-2023 69 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11X2
05-12-2023 22 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
04-12-2023 95 | 75 TRƯỢT | TRÚNG BT: 75
03-12-2023 26 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96
02-12-2023 85 | 72 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 72
01-12-2023 01 | 44 TRÚNG ĐỀ: 01X2 | TRƯỢT
30-11-2023 25 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
29-11-2023 41 | 18 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG BT: 18
28-11-2023 14 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
27-11-2023 47 | 46 TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG BT: 46
26-11-2023 72 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88
25-11-2023 16 | 63 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 63