NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 90 | 33 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 33
17-09-2020 70 | 61 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 61
16-09-2020 81 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 29
14-09-2020 79 | 79 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG BT: 79
13-09-2020 63 | 15 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 15
12-09-2020 90 | 51 TRƯỢT | TRÚNG BT: 51
11-09-2020 29 | 25 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 25
10-09-2020 30 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95
09-09-2020 00 | 14 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 14
08-09-2020 22 | 64 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 64
07-09-2020 52 | 49 TRÚNG LÔ: 52X2 | TRÚNG BT: 49
06-09-2020 83 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20
05-09-2020 95 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
04-09-2020 90 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
03-09-2020 70 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31