NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 65 | 80 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-08-2019 71 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
18-08-2019 11 | 11 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG BT: 11X2
17-08-2019 98 | 05 TRÚNG ĐỀ: 98X2 | TRÚNG BT: 05
16-08-2019 74 | 40 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRÚNG BT: 40
15-08-2019 75 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
14-08-2019 83 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98
13-08-2019 81 | 66 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG BT: 66
12-08-2019 58 | 10 TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG BT: 10
11-08-2019 76 | 27 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 27
10-08-2019 41 | 02 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02
09-08-2019 02 | 56 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 56
08-08-2019 62 | 31 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
07-08-2019 15 | 23 TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG BT: 23X2
06-08-2019 48 | 84 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 84
05-08-2019 91 | 33 TRÚNG ĐỀ: 91X3 | TRÚNG BT: 33