NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 26 | 71 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
27-01-2022 40 | 71 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 71X2
26-01-2022 09 | 70 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 70
25-01-2022 53 | 68 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 68
24-01-2022 33 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
23-01-2022 83 | 92 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 92
22-01-2022 55 | 94 TRƯỢT | TRÚNG BT: 94
21-01-2022 46 | 06 TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG BT: 06
20-01-2022 85 | 26 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRƯỢT
19-01-2022 30 | 67 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
18-01-2022 83 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
17-01-2022 31 | 08 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG BT: 08
16-01-2022 41 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
15-01-2022 22 | 40 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 40
14-01-2022 09 | 53 TRƯỢT | TRÚNG BT: 53
13-01-2022 38 | 36 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 36