NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 61 | 47 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 47
16-10-2019 41 | 90 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG BT: 90
15-10-2019 30 | 69 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 69
14-10-2019 11 | 55 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 55
13-10-2019 48 | 24 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 24X2
12-10-2019 09 | 08 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
11-10-2019 68 | 31 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 31
10-10-2019 46 | 86 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 86
09-10-2019 84 | 81 TRÚNG ĐỀ: 84X2 | TRÚNG BT: 81
08-10-2019 01 | 31 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 31
07-10-2019 00 | 93 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 93
06-10-2019 75 | 30 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 30X2
05-10-2019 52 | 70 TRÚNG ĐỀ: 52X2 | TRƯỢT
04-10-2019 51 | 76 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG BT: 76
03-10-2019 27 | 92 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 92
02-10-2019 81 | 57 TRÚNG ĐỀ: 81X3 | TRÚNG BT: 57