NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 74 | 274 TRƯỢT | TRƯỢT
19-08-2019 92 | 091 TRƯỢT | TRƯỢT
18-08-2019 11 | 110 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRƯỢT
17-08-2019 98 | 499 TRÚNG ĐỀ: 98X2 | TRƯỢT
16-08-2019 74 | 385 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRƯỢT
15-08-2019 74 | 474 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRÚNG 3C: 474
14-08-2019 84 | 574 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRƯỢT
13-08-2019 81 | 971 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
12-08-2019 59 | 868 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
11-08-2019 75 | 266 TRÚNG LÔ: 75 | TRƯỢT
10-08-2019 40 | 040 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG 3C: 040
09-08-2019 02 | 002 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG 3C: 002
08-08-2019 62 | 472 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
07-08-2019 26 | 317 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
06-08-2019 38 | 639 TRÚNG LÔ: 38 | TRƯỢT
05-08-2019 91 | 190 TRÚNG ĐỀ: 91X3 | TRƯỢT