NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-02-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
26-02-2020 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-02-2020 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-02-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
23-02-2020 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-02-2020 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
21-02-2020 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
20-02-2020 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
19-02-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9
18-02-2020 2-5 TRƯỢT
17-02-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
16-02-2020 6-5 TRƯỢT
15-02-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
14-02-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
13-02-2020 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2