NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 18-10-2019
17-10-2019 5-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-10-2019 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-10-2019 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-10-2019 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
13-10-2019 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-10-2019 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-10-2019 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-10-2019 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-10-2019 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-10-2019 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-10-2019 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-10-2019 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-10-2019 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-10-2019 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
03-10-2019 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-10-2019 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1