NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 1-2 TRƯỢT
14-09-2020 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
13-09-2020 5-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
12-09-2020 7-1 TRƯỢT
11-09-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
10-09-2020 0-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-09-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3
06-09-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-09-2020 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0