NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-07-2024 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3
10-07-2024 8-2 TRƯỢT
09-07-2024 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
08-07-2024 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
07-07-2024 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7
06-07-2024 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-07-2024 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-07-2024 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
03-07-2024 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
02-07-2024 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
01-07-2024 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
30-06-2024 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2024 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
28-06-2024 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-06-2024 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9