NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-01-2022
28-01-2022 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
27-01-2022 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
26-01-2022 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
25-01-2022 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-01-2022 1-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
23-01-2022 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-01-2022 4-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-01-2022 3-7 TRƯỢT
20-01-2022 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8
19-01-2022 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
18-01-2022 7-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-01-2022 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-01-2022 1-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-01-2022 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
14-01-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-01-2022 2-7 TRƯỢT