NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 5-4 TRƯỢT
19-08-2019 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
18-08-2019 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-08-2019 7-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 5-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2019 6-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
14-08-2019 6-2 TRƯỢT
13-08-2019 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
12-08-2019 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7
10-08-2019 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-08-2019 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0
08-08-2019 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
07-08-2019 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2
06-08-2019 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
05-08-2019 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1