NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 02-06-2020
01-06-2020 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3
31-05-2020 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3
30-05-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
29-05-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
28-05-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-05-2020 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-05-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-05-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-05-2020 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7
23-05-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-05-2020 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9
21-05-2020 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-05-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-05-2020 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
18-05-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-05-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0