NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-08-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-08-2022 6-2 TRƯỢT
11-08-2022 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
10-08-2022 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-08-2022 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-08-2022 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-08-2022 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-08-2022 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-08-2022 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9
03-08-2022 7-4 TRƯỢT
02-08-2022 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-08-2022 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
31-07-2022 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7