NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 1-9 | 22 69 | 49 57 13 58 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 58
11-07-2024 2-3 | 02 52 | 24 00 05 23 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 02 52X2 | TRÚNG LÔ: 00 05 23
10-07-2024 7-4 | 74 60 | 04 47 00 05 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 74 60 | TRÚNG LÔ: 47 00 05
09-07-2024 4-6 | 48 76 | 47 48 66 22 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 48 76 | TRÚNG LÔ: 48 66X2 22
08-07-2024 5-7 | 27 16 | 37 38 53 99 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 27 16 | TRÚNG LÔ: 53
07-07-2024 7-2 | 03 45 | 73 69 94 82 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 73 69 94X2
06-07-2024 0-2 | 88 61 | 14 48 66 37 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 88 61 | TRÚNG LÔ: 48 37
05-07-2024 3-5 | 76 67 | 11 25 26 84 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 25 26
04-07-2024 1-3 | 59 39 | 59 77 27 96 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG LÔ: 59 77 27
03-07-2024 8-9 | 46 66 | 91 47 36 89 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 46 66 | TRÚNG LÔ: 91 89
02-07-2024 1-3 | 14 69 | 19 21 39 01 TRƯỢT | TRÚNG ST: 14 69 | TRÚNG LÔ: 21X2 39X2 01
01-07-2024 0-8 | 53 99 | 43 16 90 49 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 53 99 | TRÚNG LÔ: 16 90
30-06-2024 2-9 | 81 71 | 02 06 88 70 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 81X2 71 | TRÚNG LÔ: 02 06
29-06-2024 4-8 | 36 49 | 10 36 00 46 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 36 49 | TRÚNG LÔ: 36 00
28-06-2024 6-8 | 91 27 | 19 28 24 58 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 91 27X2 | TRÚNG LÔ: 24
27-06-2024 9-9 | 53 66 | 31 21 89 45 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG LÔ: 31 89 45