NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-08-2022
15-08-2022 1-7 | 25 72 | 92 43 93 33 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 43 93X2 33
14-08-2022 1-3 | 89 04 | 74 75 84 63 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 89X2 04 | TRÚNG LÔ: 74X2 75 63X2
13-08-2022 0-6 | 41 36 | 32 36 14 45 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 36 14
12-08-2022 7-0 | 19 06 | 50 72 86 07 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 19 06 | TRÚNG LÔ: 50 72 86
11-08-2022 7-2 | 08 44 | 18 74 38 40 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 08 44 | TRÚNG XIÊN 4: 18 74 38 40
10-08-2022 1-9 | 88 43 | 21 67 37 23 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG LÔ: 21 67 23
09-08-2022 6-0 | 01 33 | 27 88 15 91 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 01 33X2 | TRÚNG LÔ: 15 91
08-08-2022 2-1 | 52 16 | 04 46 27 71 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 52 16 | TRÚNG LÔ: 46 27 71
07-08-2022 8-3 | 82 85 | 99 94 63 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG LÔ: 99 59
06-08-2022 7-3 | 03 10 | 79 07 14 25 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 79 07 25X2
05-08-2022 1-3 | 31 45 | 92 94 68 69 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 31 45 | TRÚNG LÔ: 94 69
04-08-2022 9-3 | 34 06 | 37 73 27 31 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 37 73 31
03-08-2022 8-6 | 46 86 | 74 82 01 75 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 46 86X3 | TRÚNG LÔ: 74 01 75
02-08-2022 3-5 | 43 92 | 82 26 67 80 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 43 92 | TRÚNG XIÊN 4: 82 26 67 80
01-08-2022 5-3 | 33 77 | 38 61 70 08 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 33 77 | TRÚNG LÔ: 38 70 08
31-07-2022 6-5 | 82 63 | 39 64 00 77 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 82X2 63 | TRÚNG LÔ: 64 00X2 77