NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 982 | 96 TRÚNG 3C: 982 | TRÚNG SL: 96X2
27-02-2020 422 | 20 TRÚNG 3C: 422 | TRÚNG SL: 20X2
26-02-2020 146 | 82 TRÚNG 3C: 146 | TRÚNG SL: 82X2
25-02-2020 376 | 87 TRÚNG 3C: 376 | TRÚNG SL: 87X2
24-02-2020 609 | 37 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 37X2
23-02-2020 144 | 75 TRÚNG 3C: 144 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 656 | 34 TRƯỢT | TRÚNG SL: 34X2
21-02-2020 078 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2020 104 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
19-02-2020 389 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60
18-02-2020 515 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 818 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 685 | 99 TRƯỢT | TRƯỢT
15-02-2020 307 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-02-2020 965 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 122 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT