NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-09-2020
18-09-2020 290 | 12 TRÚNG 3C: 290 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 171 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2020 583 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 030 | 01 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
14-09-2020 479 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 464 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
12-09-2020 881 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 129 | 93 TRÚNG 3C: 129 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 321 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 000 | 25 TRÚNG 3C: 000 | TRƯỢT
08-09-2020 022 | 91 TRÚNG 3C: 022 | TRÚNG SL: 91X3
07-09-2020 852 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
06-09-2020 983 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96
05-09-2020 086 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
04-09-2020 580 | 34 TRÚNG 3C: 580 | TRÚNG SL: 34X2
03-09-2020 181 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT